Chứng chỉ nhà phân phối GCP

Chứng chỉ nhà phân phối GCP

Giấy chứng nhận là nhà phân phối của GCP

International IPS là nhà phân phối tổng tại Việt Nam của GCP. IPS được hãng đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, chuyên môn, đảm bảo việc cung ứng hàng hóa, lưu kho và phát triển thị trường cùng GCP.

Chia sẻ bài viết